Bibliographia Paracelsica/BP1646-02

From Theatrum Paracelsicum

BP1646-02.jpgBP1646-02-a.jpg

BP1646-02
Sennert: Verhandeling der toover-sieckten. Amsterdam: Barent Arensz Berensma, 1646.
Not in Sudhoff, Bibliographia Paracelsica. — USTC: 1019285. — STCN: (a) 170560392; (b) 170560392. —
.
Main Language: Dutch. —
Digital copy (Google Books)
Google Books (OmgxckOPMtoC)