Bibliographia Paracelsica/BP1646-03

From Theatrum Paracelsicum

BP1646-03.jpgBP1646-03-a.jpg

BP1646-03
Sennert: Verhandeling der toover-sieckten. Amsterdam: Jan Frederiksz Stam, 1646.
Not in Sudhoff, Bibliographia Paracelsica. — USTC: 1013708. — STCN: (a) 08747798X; (b) 08747798X. —
.
Main Language: Dutch. —
Author: Sennert
Digital copy (Google Books)
Google Books (gzZmAAAAcAAJ)