Dedication, 1563-09-03, Martinus Everaerts to Geeraert Baeck

From Theatrum Paracelsicum
Revision as of 21:40, 15 March 2023 by JP (talk | contribs) (Created page with "{{InfoboxParatext | Author=Martinus Everaerts | Anon= | AuthorPresumed= | Recipient=Geeraert Baeck | Type=Dedication | Classification= | Date=1563-09-03 | DatePresumed= | Place= | Pages=3 | Language=nld | Editor=Julian Paulus | SourceAuthor= | SourceTitle=Labyrinthus ofte Doolhof vande dwalende Medecijns des Hochgheleerden Docteurs Theophrastus Paracelsus | SourceEditor=Martinus Everaerts | SourcePlace=Antwerpen: Jan van Waesberge | SourceDate=1563 | SourceSig=A2r-A3r |...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Author: Martinus Everaerts
Recipient: Geeraert Baeck
Type: Dedication
Date: 3 September 1563
Pages: 3
Language: Dutch
Quote as: https://www.theatrum-paracelsicum.com/index.php?curid=1945
Editor: Edited by Julian Paulus
Source:
Labyrinthus ofte Doolhof vande dwalende Medecijns des Hochgheleerden Docteurs Theophrastus Paracelsus, ed. Martinus Everaerts, Antwerpen: Jan van Waesberge 1563, sig. A2r-A3r [BP058]
CP: Not in Kühlmann/Telle, Corpus Paracelsisticum
Translation: Raw translation see below
Back to Paratexts
Back to Texts by Martinus Everaerts

[sig. A2r] Eersamen/ wijligsen ende voorsienighen Geeraert Baeck/ zijnen besonderen ende ghetrouwen vriendt weynscht M[artinus] E[veraerts] gheluck ende ghesondicheydt.

Het is eenen yeghelijcken die de boecken vanden ouders ouerlesen hebben/ zeer beminden Geeraert Baeck/ meer dan kennelijck/ dat de conste vander Medecijne tallen tijden is ghehouden gheweest in grooter weerden/ want waert datmen ouerleesde tschrijuen vanden Hebreeuschen oft vanden Arabischen auteuren/ oft van dien van Egypten/ Persen/ Grieckxsche oft oot Latijnsche schrijuers/ soo salmen beuinden dat de Medicijne is gheexerceert gheweest ende ghehandelt van treffelijcke ende excellente mannen/ van oprechte ende ghetrouwe Theologienen/ ende gheleerde oft wijse mannen/ iae oock van zeer machtighe Coninghen ende Vorsten/ soo datter sommige van heurlieden daer dore gherekent ende ghehonden zijm gheweest voor goden/ ende anderen alsulcken eere ende reuerentie bewesen is gheweest/ alst eenighen sterffelijcke menschen moghelijck is te bewijsen. Maer nu ter tijt/ Godt betert/ soo is de Medecijne ghecomen in een verachtinghe/ om datse gheuallen is in handen van vele ingheleerde ende onuernukte menschen/ de welcke de conste vander Medecijnen exerceren sonder practijcke/ onbevreesdelijc ende sonder conscientien. Want daer en is voorts aen niemandt hoe bot ende ongheleert dat hy oock [sig. A2v] wesen mach/ hy en derk hem wel terstondt voor een expert ende gheschickt Medecijn wtgheuen. Jae de conste der medecijnen is soo verre ghecomen onder de handen der ongheleerden/ datse niet alleene misbruyckt en wordt van quacksaluers/ pockmeesters/ barbiers/ apotekers/ oft ongheleerde ende dwalende medecijns/ maer oock van coken/ bancketmakers/ guychelaers/ muylstooters/ camerspeelders/ ende alle dier ghelijcken stuytvossen ende landtloopers/ de welcke die conste der medecijne deerlijck handelen ende misbruycken/ die beter behoorden voor beuls dan voor medecijms ghehouden te wesen/ aenghesien dat si soo auontuerlijck met het leuen vande menschen spelende zijn/ meer soeckende haerlieder eyghen bate ende profyt/ dan de rechte conste/ ende hen seluen vervoorderende de siecke menschen te cureren oft te ghenesen de selue ter doodt brenghen. Dwelck ner gherincx door en coemt dan dat dier ghelijcke menschen niet ghestraeft en worden/ oft door de dwalinghe ende misbruyck dat heden sdaechs inde administratie vander medecijnen gheschiedende is. Want si meynen particulierlijck alle siecten met een recepte die erghens wt eenen hoeck van diuersche drooghen oft materialen by een gheraept is te ghenesen/ oft achteruolghende tschrijuen van sommige particuliere recepten der medecijnen veelderhande diuersche sieckten die daghelijckx den menschen toecomende zijn te cureren/ sonder consideratie te hebben dat de infliecien ende constellacien des hemels ende ghesternten die vanden beghinsel des werelts tot noch toe noyt eens gheweest is dagelijckx nieuwe ende diuersche sieckten causeren/ noch oock sonder te ondersoecken de specifique cracht oft ideosyncrasien vanden materialen daer ak de selue recepten gheordineert zijn/ waer door dat sie souden mo- [sig. A3r] ghen weten oft si diendende waren tot de daghelijcysche siecten nu ter tijds regnerende/ nae dat de qualiteyt vander siecten henlieden wel bekent soude mogen wesen/ dwelck gheen cleyne sake en is int ghebruyck vander medecijnen. Niet te min om dat een yegelijck die verstant ende redende wil gebruycken/ soude mogen comen tot deser kennissen/ so heeft my zeer nut ende profytelije gedocht dit boeck Paracelsi genaent den Labyrinth oft Doohlhof vande dwalende medecijns wten Latijne in ons Nederlantsche duytsche sprake ouer te setten/ tot profijt van allen medecijns/ oft die de medecijne willen hanteren ende exerceren/ als eenen baeck ende waerschouwinge voor alle perijckelen der misbruycken die onder die alder edelste conste der medecijnen soude mogen comen. Jnt welcke boecxken niet alleene beschreuen is den rechten wech tot de oprechte conste der medecijnen/ maer ooc tot veel ander consten/ met een waerschouwinge voor alle dwalinge die tot noch toe vande onwetende tsi medecijnen oft andere gebruyckt is geweest. Ende gemereckt dat de substantie van dit boecxken/ als een yegelijc waerschouwende voor tperijckel vande dwalende mdecijns/ zeer is ouer een comende met uwer toenamen (te weten Baeck) ende oock dat ghi mi eensdeels tot profijt vande gemeyne weluaert daer toe vermaentt hebt het selue in onser gemeyne tale ouer te stellen wter Latijnsche sprake/ so en hebbe ick niet connen gelaten uwer liefden tselue toe te schrijuen ende presenteren/ ende tselue te stellen inde groote ende wijde zee des werelts/ de welcke vol clippen ende platen is/ als eenen Baeck/ op dat een yeghelijck daer door soude moghen weten ende kennen/ waer de perijckelen gheleghen zijn. Vaert wel. Desen 3. Septembris. 1563. Jn Antwerpen. Sub Coniunctione Saturni et Jouis.English Raw Translation

Generated by ChatGPT-4 on 15 March 2023. Attention: This translation is a machine translation by artificial intelligence. The translation has not been checked and should not be cited without additional human verification.

Honorable, wise, and prudent Gerard Baeck, his special and faithful friend, Martinus Everaerts wishes luck and health. IT is well known to everyone who has read the books of the ancients, my dear Gerard Baeck, that the art of medicine has always been held in great esteem. For if one reads the writings of Hebrew, Arabic, Egyptian, Persian, Greek, or Latin authors, one will find that medicine has been practiced and treated by distinguished and excellent men, by upright and faithful theologians, and by learned or wise men; even by powerful kings and rulers, so that some of them have been considered and esteemed as gods, and others have been shown such honor and reverence as is possible for mortal men. But now, God help us, medicine has fallen into contempt because it has fallen into the hands of many ignorant and unskilled people who practice the art of medicine without practice, fearlessly and without conscience. For there is no one, no matter how dull and unlearned he may be, who does not immediately dare to pass himself off as an expert and competent physician. Indeed, the art of medicine has come so far into the hands of the unlearned that it is not only misused by quacks, pox doctors, barbers, apothecaries, or unlearned and wandering physicians, but also by cooks, pastry chefs, jugglers, mumblers, actors, and all such vagabonds and vagrants, who handle and misuse the art of medicine miserably, better suited to be executioners than physicians, seeing that they so recklessly play with human life, seeking their own gain and profit rather than the true art, and advancing themselves to cure or heal the sick, they bring them to death. This comes about because such people are not punished, or through the error and misuse that is happening today in the administration of medicine. For they think to cure all diseases with a single recipe, gathered from various dry or material ingredients, or by following the writings of some particular recipes of medicine, to cure many diverse diseases that daily afflict humans, without considering that the influences and constellations of the heavens and stars, which have never been the same since the beginning of the world, cause new and diverse diseases daily, nor without examining the specific strength or idiosyncrasies of the materials for which these recipes are intended, by which they might know whether they were suitable for the daily diseases now prevailing, according to the quality of the diseases that they might well know, which is no small matter in the use of medicine. Nevertheless, so that everyone who wants to use reason and understanding may come to this knowledge, I have thought it very useful and profitable to translate this book by Paracelsus called the Labyrinth or Maze of Wandering Physicians from Latin into our Dutch language, for the benefit of all physicians, or those who wish to practice and exercise medicine, as a beacon and warning against all the dangers of misuse that might come to the noblest art of medicine. In this small book not only is described the right path to the true art of medicine, but also to many other arts, with a warning against all the errors that have hitherto been committed by the ignorant in medicine or other fields. And considering that the substance of this little book, as a warning to everyone against the dangers of wandering physicians, very much corresponds with your surname (namely, Baeck), and also that you have partly urged me to translate it into our common language from Latin for the benefit of the common welfare, I could not but dedicate and present it to your love, and place it in the vast and wide sea of the world, which is full of shoals and sandbanks, as a beacon, so that everyone may know and recognize where the dangers lie. Farewell. This 3rd of September, 1563. In Antwerp. Under the Conjunction of Saturn and Jupiter.