Bibliographia Paracelsica/BP1638-01

From Theatrum Paracelsicum

BP1638-01.jpgBP1638-01-a.jpg

BP1638-01
Sennert: Verhandelingh der toover-sieckten. Dordrecht: Hendrick van Esch, 1638.
Not in Sudhoff, Bibliographia Paracelsica. — USTC: 1027279. —
.
Main Language: Dutch. —
Author: Sennert
Digital copies (Google Books)
Google Books (kcmIp7_37y8C)
Google Books (vVsbLqBM-SoC)
Google Books (y_l8CXX2-eEC)
Google Books (JlVkAAAAcAAJ)
Google Books (-1JbAAAAQAAJ)