Bibliographia Paracelsica/BP1619-06

From Theatrum Paracelsicum

BP1619-06.jpg

BP1619-06
Offenbarung Göttlicher Mayestat. Hanau: Johann Wolfgang Desch, 1619.
Not in Sudhoff, Bibliographia Paracelsica. — VD17 3:605845Z. — USTC: 2044056. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (szRBAAAAcAAJ)
Google Books (iAIrAAAAYAAJ)