Bibliographia Paracelsica/BP1603-09

From Theatrum Paracelsicum

BP1603-09.jpg

BP1603-09
Paracelsus: Achter Theil Der Bücher vnd Schrifften. Frankfurt am Main: Johann Wechel (Erben), 1603.
Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, 438-440, n° 255 (Google Books). — VD17 12:165792N. — USTC: 2000593. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (FihAAAAAcAAJ)
Google Books (b6BmAAAAcAAJ)