Bibliographia Paracelsica/BP1603-10

From Theatrum Paracelsicum
Revision as of 17:26, 19 September 2023 by Jp1428790 (talk | contribs)

BP1603-10.jpg

BP1603-10
Paracelsus: Neundter Theil Der Bücher vnd Schrifften. Frankfurt am Main: Johann Wechel (Erben), 1603.
Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, 438-440, n° 255 (Google Books). — VD17 12:165795L. — USTC 2104824. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (iSlAAAAAcAAJ)
Google Books (daBmAAAAcAAJ)