Bibliographia Paracelsica/BP1603-06

From Theatrum Paracelsicum

BP1603-06.jpg

BP1603-06
Paracelsus: Fünffter Theil Der Bücher vnd Schrifften. Frankfurt am Main: Johann Wechel (Erben), 1603.
Sudhoff, Bibliographia Paracelsica, 434-438, n° 254 (Google Books). — VD17 12:165560S. — USTC: 2026643. —
.
Main Language: German. —
Digital copies (Google Books)
Google Books (T6BmAAAAcAAJ)
Google Books (-ydAAAAAcAAJ)